WhatsApp

Ogólne zasady i warunki

Ogólne warunki dostawy i płatności obowiązujące dla van den Hurk Bedrijfswagens B.V. z siedzibą i miejscem prowadzenia działalności w Helmond przy Kanaaldijk Z-W 7B, złożone w Izbie Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brabancji Północnej w Eindhoven pod numerem 17166832.

Artykuł 1 Zastosowanie/ogólne.

1.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich naszych ofert i wszystkich zawartych z nami umów kupna, ofert dotyczących samochodów lub ich części i innych akcesoriów, jak również do umów dotyczących naprawy i konserwacji samochodów.

1.2 W odniesieniu do wszystkich naszych ofert i umów obowiązują wyłącznie niniejsze warunki ogólne, niezależnie od ewentualnego (wcześniejszego) powołania się przez Kupującego na jego własne lub inne warunki ogólne.

1.3 Zmiany niniejszych warunków nie wchodzą w życie do czasu uzgodnienia ich na piśmie przez v.d Hurk bedrijfswagens B.V i klienta.

1.4 Pracownicy i przedstawiciele Sprzedawcy są uprawnieni do zawierania umów na warunkach odbiegających od normy tylko wtedy, gdy mogą wykazać się pełnomocnictwem podpisanym przez kierownictwo w tym zakresie.

Artykuł 2 Oferty i zawieranie umów.

2.1 Wszystkie nasze oferty, w tym ceny, czasy napraw, modele i wersje, są jedynie orientacyjne i nie są wiążące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie.

2.2 Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez nas zamówienia lub rozpoczęcia realizacji umowy.

2.3 Uzupełnienia i/lub zmiany zawartych umów, w tym anulowanie zawartych umów, mają zastosowanie tylko wtedy i o ile zostały ustalone na piśmie przez obie strony.

2.4 Wymiary, ciężary i właściwości podane przez Sprzedawcę w cennikach i/lub ofertach, jak również zawarte w nich ilustracje i rysunki zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą, ale nie mogą być traktowane jako gwarancja i Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

2.5 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny lub do realizacji zamówienia za pobraniem.

2.6 Po zawarciu umowy lub po jej zawarciu, przed (dalszym) wykonaniem, mamy prawo żądać od drugiej strony zabezpieczenia, że zarówno płatność jak i inne zobowiązania zostaną spełnione.

2.7 Jesteśmy upoważnieni - jeśli uznamy to za konieczne lub pożądane - do zaangażowania innych osób w celu prawidłowego wykonania przekazanego nam zlecenia, w realizację umowy, której koszty zostaną przekazane drugiej stronie zgodnie z przedstawionymi ofertami.

Artykuł 3 Płatności / ceny.

3.1 W przypadku obniżenia ceny, które jest realizowane po rozpoczęciu rejestracji samochodu, tj. złożeniu wniosku o nadanie numeru rejestracyjnego cz. 1, kupującemu nie przysługuje zwrot przez sprzedającego V.P.M. wynikającej z tego obniżenia ceny.

3.2 Jeśli po dacie złożenia oferty lub po dacie potwierdzenia zamówienia nastąpi wzrost jednego lub więcej czynników zwiększających koszty, takich jak m.in. wzrost cen i stawek za materiały, koszty pracy, opłaty socjalne, cła importowe lub eksportowe, lub inne podatki, koszty transportu, ceny (fabryczne) dostawców, jak również zmiany kursów walut, Sprzedający ma prawo do przeniesienia ich na cenę.

3.3 Ryzyko kursowe w przypadku fakturowania w walutach obcych ponosi Kupujący.

3.4 Jeśli kupujący jest zdania, że faktura od sprzedającego nie została przygotowana zgodnie z umową kupna, nie będzie miał prawa nie zapłacić faktury z tego powodu.W przypadku takiej domniemanej nieścisłości faktury, kupujący będzie zobowiązany do zapłaty części faktury uznanej za prawidłową w przewidzianym terminie płatności.

3.5 W przypadku, gdy druga strona: a. ogłosi upadłość, przeniesie swój majątek, złoży wniosek o zawieszenie płatności lub całość lub część jej majątku zostanie zajęta; b. umrze lub zostanie objęta opieką; c. nie wypełni jakiegokolwiek zobowiązania spoczywającego na niej na mocy prawa lub niniejszych warunków; d. nie zapłaci kwoty faktury lub jej części w wyznaczonym dla niej terminie; e. zaprzestanie lub przeniesie swoją działalność lub jej istotną część, w tym zaprzestanie lub przeniesie swoją działalność lub jej istotną część, w tym wniesie swoją działalność do spółki, która ma być założona lub już istnieje, lub przystąpi do zmiany celu swojej działalności, jesteśmy uprawnieni przez samo wystąpienie jednej z wyżej wymienionych okoliczności albo do uznania umowy za rozwiązaną bez konieczności interwencji prawnej, albo do żądania wszelkich kwot należnych od drugiej strony na podstawie świadczonych przez nas usług w całości w trybie natychmiastowym i bez konieczności upomnienia lub zawiadomienia o zwłoce, wszystko to bez uszczerbku dla naszego prawa do odszkodowania za koszty, szkody i odsetki.

3.6 Wszystkie uzgodnione płatności muszą być dokonane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, bez żadnych skont, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

3.7 Powyższa regulacja obowiązuje również w przypadku dostaw częściowych, przy czym w międzyczasie wysyłana jest faktura.

3.8 W przypadku płatności w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 niniejszego artykułu, v.d. Hurk B.V. nalicza odsetki od zaległej kwoty w wysokości 1,5% miesięcznie, przy czym część miesiąca jest równa miesiącowi.

3.9 Wszystkie koszty, w tym sądowe i pozasądowe koszty windykacji, poniesione w celu ściągnięcia zaległej faktury bez wezwania do zapłaty, która stała się wymagalna po upływie terminu płatności, ponosi bezpośrednio klient.

Koszty pozasądowe ustala się w wysokości 15% kwoty faktury, przy czym minimalna kwota wynosi 300 euro.

3.10 O ile nie uzgodniono inaczej, płatność, w tym koszty dodatkowe, musi być dokonana w gotówce przed lub przy odbiorze sprzedanych towarów. Wszystkie terminy płatności należy traktować jako terminy ostateczne.

3.11 Jeżeli kupujący nie odebrał sprzedanych towarów w wyznaczonym terminie, zostanie mu przesłana faktura za sprzedane towary, którą należy niezwłocznie zapłacić. Jeżeli dostawa odbywa się na adres kupującego, terminem płatności jest data otrzymania faktury.

Artykuł 4 Zawieszenie/zachowanie tytułu.

4.1 Jeśli płatność nie wpłynie w terminie określonym w poprzednim artykule, v.d Hurk bedrijfswagens B.V. ma prawo zawiesić swoje zobowiązania wynikające z danego zamówienia do czasu wypełnienia przez klienta jego zobowiązań, wszystko zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego dotyczącymi prawa do zawieszenia.

4.2 Wszystkie umowy zawarte pomiędzy v.d Hurk bedrijfswagens B.V. a klientem są uważane za umowy, w ramach których przekazanie towaru następuje pod warunkiem zawieszającym, że klient wypełnił swoje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

4.3 Zgodnie z poprzednim ustępem, v.d Hurk bedrijfswagens B.V. jest zawsze uprawniony do żądania od klienta dostarczonych towarów, jeśli ten zalega z płatnością, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw.

4.4 Klient jest zobowiązany dać v.d Hurk bedrijfswagens B.V. możliwość skorzystania z prawa wynikającego z niniejszego artykułu, jeśli zostało to wcześniej ogłoszone klientowi.

Artykuł 5 Warunki dostawy/dostawy.

5.1 Dostawa odbywa się według naszego uznania:

a. poprzez dostarczenie zakupionego przedmiotu na nasz adres;

b. poprzez dostarczenie sprzedanej nieruchomości na adres kupującego.

5.2 Gdy rzecz sprzedana zostanie udostępniona na nasz adres na rzecz kupującego, kupujący musi odebrać zakupioną rzecz w ciągu pięciu dni od udostępnienia rzeczy sprzedanej.

5.3 Po dostarczeniu przez nas sprzedanych towarów na adres Kupującego, Kupujący musi niezwłocznie odebrać przesyłkę.

5.4 Jeżeli kupujący nie odbierze przedmiotu sprzedaży w terminie wymienionym w punkcie 2 niniejszego artykułu lub nie odbierze przedmiotu sprzedaży zgodnie z punktem 3 niniejszego artykułu, jesteśmy uprawnieni do naliczania opłat stałych zgodnie z taryfą przechowywania ustaloną w naszym przedsiębiorstwie. Ryzyko uszkodzenia i/lub zniszczenia ponosi kupujący.

5.5 Przekroczenie terminu dostawy, niezależnie od jego przyczyn, nie uprawnia Kupującego do jakiegokolwiek odszkodowania, odstąpienia od umowy, odmowy odbioru produktów i/lub wstrzymania płatności.

5.6 Druga strona jest zobowiązana do sprawdzenia dostarczonego towaru i/lub opakowania pod kątem braków i/lub uszkodzeń natychmiast po dostawie, ale w każdym przypadku w ciągu 3 dni roboczych, lub do przeprowadzenia tej kontroli po otrzymaniu od nas informacji, że towar jest do dyspozycji drugiej strony.

5.7 Jesteśmy uprawnieni do dostaw w częściach (dostawy częściowe), za które możemy wystawić osobny rachunek.

5.8 Wskazanie czasu dostawy jest zawsze przybliżone, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 6 Opłata za usuwanie odpadów.

6.1 Oprócz uzgodnionej ceny zakupu nabywca nowego samochodu musi uiścić opłatę za usunięcie pojazdu w wysokości 45,00 € z VAT. Opłata za usunięcie pojazdu jest uregulowana w ustawie o zarządzaniu środowiskiem i została uznana przez Ministra Mieszkalnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Środowiska za ogólnie obowiązującą. Obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie powstaje przy pierwszej rejestracji samochodu z czterema lub więcej kołami, którego masa własna plus ładowność nie przekracza 3500 kg.

Zgodnie z prawem numer rejestracyjny jest nadawany dopiero po uiszczeniu opłaty za usuwanie odpadów.

Artykuł 7 Zamówienia publiczne.

7.1 Postanowienia tego artykułu mają zastosowanie , jeśli kupujemy samochód w przypadku sprzedaży, gdy oferent:

- jest osobą prywatną, która sama nie korzystała z odliczenia podatku naliczonego.

- Instytucja ( rządowa ), która nie jest przedsiębiorcą.

- jest przedsiębiorcą, który kupił samochód wyłącznie do zwolnionych usług.

- jest małym przedsiębiorcą, który jest zwolniony z obowiązków administracyjnych na mocy

z art. 25 ust. 3 ustawy o podatku obrotowym z 1968 r.

- to kolejny sprzedawca stosujący schemat marży.

7.2 Każdy zakup podlega ocenie przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez nas, który sporządza raport o stanie, w jakim znajduje się samochód.

7.3 Jednakże nie będziemy związani taką wyceną dłużej niż 14 dni od dnia jej sporządzenia, chyba że inaczej uzgodniono na piśmie.

7.4 W dniu przekazania pojazdu do odkupu musi on być w takim samym stanie jak w momencie wyceny.

7.5 Jeśli przekazanie pojazdu do odkupu nastąpi po upływie okresu wymienionego w punkcie 3 i/lub jeśli pojazd do odkupu nie jest już w takim samym stanie jak w momencie wyceny, mamy prawo zlecić wykonanie nowej wyceny.

Jeśli jest niższa, to oferent/kupujący nie może z niej wywodzić żadnych praw.

7.6 Wydanie pojazdu/pojazdów przeznaczonych do zakupu nastąpi po dostarczeniu sprzedanego pojazdu/pojazdów.

7.7 Jeżeli przy sprzedaży nowego samochodu za odkupienie samochodu, kupujący nadal jeździ samochodem, który ma być odkupiony w oczekiwaniu na dostawę nowego samochodu, samochód, który ma być odkupiony, staje się najpierw własnością po faktycznym dostarczeniu go do nas.

Do tego dnia ryzyko związane z nabywanym samochodem ponosi świadczeniodawca/kupujący.

7.8 Samochód przeznaczony do zakupu musi posiadać w momencie faktycznego wydania ważny dowód rejestracyjny pojazdu, część I, część II, część III oraz kopię części III.W przypadku braku jednego lub kilku, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia oferenta/kupującego kosztami uzyskania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz związanym z tym spadkiem wartości. Dodatkowo w tym przypadku oferent/kupujący musi zwrócić pojazd z tymczasowym dowodem rejestracyjnym.

7.9 W przypadku udzielania zamówień publicznych, świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, musi wypełnić i podpisać oświadczenie o udzieleniu zamówienia.

Artykuł 8 Zachowanie tytułu.

8.1 Prawo własności wszystkich towarów sprzedanych przez nas kupującemu pozostaje przy nas tak długo, jak długo kupujący nie ureguluje naszych należności z tytułu tych lub podobnych umów, jak długo kupujący nie ureguluje należności z tytułu prac wykonanych lub które mają być wykonane na podstawie tych lub podobnych umów oraz jak długo kupujący nie ureguluje naszych należności z powodu niewywiązania się przez kupującego z takich zobowiązań, w tym roszczeń dotyczących kar, odsetek i kosztów.

8.2 Przed całkowitą zapłatą ceny zakupu wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami, kupujący nie jest upoważniony do zastawiania zakupionego przedmiotu osobom trzecim lub przenoszenia jego własności na osoby trzecie.

8.3 W przypadku, gdy osoba trzecia w dobrej wierze nabyła własność niezapłaconych towarów, a osoba ta nie uiściła jeszcze należnej ceny zakupu, Kupujący zobowiązuje się teraz i w przyszłości do zastrzeżenia zastawu bez prawa własności oraz, o ile to możliwe, do ustanowienia zastawu bez prawa własności na wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec osoby trzeciej.

Artykuł 9 Gwarancja.

9.1 Dostarczone przez nas pojazdy mechaniczne oraz nowe części objęte są gwarancją zgodnie z tzw. gwarancją producenta udzieloną na nie zgodnie z wydaną przez nas kartą gwarancyjną lub zawartą w instrukcji obsługi .

W przypadku nieprzestrzegania przez kupującego jakiegokolwiek postanowienia, które widnieje na niniejszej karcie gwarancyjnej w instrukcji obsługi, gwarancja wygasa, jeżeli w okresie gwarancji kupujący dokonał zmian technicznych w częściach lub elementach wyposażenia zakupionego przedmiotu lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z tym, co jest przedmiotem roszczeń z tytułu gwarancji.

9.2 Jeżeli druga strona nie wykona, częściowo wykona lub nie wykona w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z umowy zawartej między stronami, nie będziemy zobowiązani do udzielenia gwarancji tak długo, jak długo trwa ta sytuacja.

Artykuł 10 Naprawy.

10.1 Nasze oferty dotyczące cen za czas naprawy są orientacyjne i niewiążące. Jesteśmy uprawnieni, niezależnie od prawa zatrzymania, do żądania od klienta zaliczki w przypadku napraw przekraczających 500 €.

10.2 Możemy skorzystać z prawa zastawu na samochodzie, jeśli klient nie zapłaci kosztów prac nad samochodem lub nie zapłaci ich w całości, nawet jeśli są to koszty poprzednich prac wykonanych przez nas na tym samym samochodzie. Możemy również skorzystać z prawa zastawu, jeśli spór toczy się przed sądem.

10.3 Jeżeli po wykonaniu powierzonej nam pracy i powiadomieniu o tym klienta, dany samochód nie zostanie odebrany w ciągu tygodnia od tego ostatniego terminu, będziemy uprawnieni do naliczenia kosztów magazynowania zgodnie ze stawką obowiązującą w naszym przedsiębiorstwie.

Przechowywanie odbywa się na koszt i ryzyko klienta.

10.4 Wymienione materiały lub przedmioty zostaną udostępnione klientowi tylko na jego wyraźne życzenie. W przeciwnym razie materiały te stają się naszą własnością, bez możliwości naliczenia przez klienta jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

10.5 Wszelkie roszczenia wygasają, jeśli osoby trzecie, bez naszej uprzedniej wiedzy i/lub zgody, wykonały prace, które można powiązać z wykonanymi przez nas pracami montażowymi, naprawczymi i/lub konserwacyjnymi, w związku z którymi zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.

Artykuł 11 Skargi.

11.1 Reklamacje muszą być składane przez Kupującego na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym reklamacja została stwierdzona lub mogła zostać stwierdzona, w przeciwnym razie uznaje się, że Kupujący bezwarunkowo zaakceptował zakupiony produkt. W przypadku widocznych wad oznacza to, że Kupujący powinien zgłosić nam wady niezwłocznie po dostawie, w przeciwnym razie uznaje się, że Kupujący bezwarunkowo zaakceptował zakupiony przedmiot.

11.2 Reklamacje nie będą rozpatrywane, jeśli okaże się, że kupujący lub osoby trzecie zmieniły lub naprawiły coś w przedmiocie (przedmiotach), co jest bezpośrednio lub pośrednio związane z reklamacją, z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpiło to za naszą uprzednią wiedzą i w nagłych przypadkach, w których kupujący nie mógł wcześniej porozmawiać z nami, ale mimo to niezwłocznie poinformował nas o nagłym przypadku.

Artykuł 12 Rozwiązanie.

12.1 Bez uszczerbku dla naszego prawa do żądania spełnienia świadczenia, mamy prawo, jeśli Kupujący chce odstąpić od umowy, uczynić to na piśmie i listem poleconym, rozwiązać umowę kupna, w którym to przypadku mamy prawo obciążyć Kupującego 15% ceny katalogowej z VAT i VAT p.m., z wyłączeniem wszelkich trade-in, jako odszkodowanie, plus 100% ponad koszty poniesione na przygotowanie dostawy.

Artykuł 13 Siła wyższa.

13.1 Sprzedawca nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek zobowiązania, jeżeli nie może tego uczynić na skutek okoliczności, której nie można przypisać ani z jego winy, ani na jego rachunek zgodnie z ustawą, aktem prawnym lub ogólnie przyjętą praktyką.

13.2 W przypadku wystąpienia siły wyższej i/lub nadzwyczajnych okoliczności, Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy i/lub żądania odszkodowania.

Artykuł 14 Odpowiedzialność.

14.1 Wyłączamy wszelką odpowiedzialność w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa.

14.2 Nasza odpowiedzialność nigdy nie przekroczy całkowitej kwoty danego zamówienia.

14.3 Z zastrzeżeniem ogólnie obowiązujących zasad prawnych dotyczących porządku publicznego i dobrej wiary, nie jesteśmy zobowiązani do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania za szkody, niezależnie od ich rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie, w tym straty handlowe, w mieniu ruchomym lub nieruchomym, lub na osobach, zarówno u drugiej strony, jak i u osób trzecich.

Artykuł 15 Postanowienie końcowe/spory.

15.1 Wszelkie spory wynikające ze stosunków z v.d Hurk B.V. podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu, przy czym strony oświadczają, że wybiorą wyłącznie właściwość sądów holenderskich do rozpoznania powstałego sporu.

15.2 W przypadku, gdy jakikolwiek pojedynczy warunek okaże się niemożliwy do zastosowania lub zostanie uznany przez sąd za nieważny, pozostałe warunki pozostają w pełnej mocy.

Pożyczanie pieniędzy kosztuje